Michael Walzer

БИОГРАФИЈА
Мајкл Волцер пишувал за многу различни теми од политичката теорија и моралната филозофија: за праведната и неправедната војна, национализмот и етницитетот , економската правда и државата на благосостојбата. Тој сега работи на толеранцијата и акомодацијата на различното како тоа и да се пројавува. Нагови најнови кнги се: American Democracy (Rotbuch Verlag, 1992) ; Thick and Thin:Moral Argument at home and abroad (Notre Dame Press,1994)